Rebind

Missie

Sinds 2006 is REBIND werkzaam vanuit een landelijk netwerk voor seksverslaving. Via e-help, coaching, advies, consulting en leefstijltraining zijn ruim 800 hulpvragers ondersteund en begeleid. Sinds januari 2017 is er een stap gemaakt naar ambulante begeleiding in Gelderland, Urecht, Overijssel en Flevopolder. Op dit moment zijn er drie locaties: Urk, Kampen en Bunschoten-Spakenburg.

REBIND helpt (jong)volwassenen bij wie seksualiteit onbeheersbaar is geworden, met negatieve gevolgen voor henzelf en hun relaties. REBIND biedt zorg vanuit een christelijke visie op seksualiteit. Dit kan bij de hulpvrager een grotere vertrouwdheid en betere aansluiting geven, omdat dit recht doet aan de normen en waarden van de hulpvrager. REBIND probeert door preventie, hulpverlening en training een gezonde balans in de seksualiteit te herstellen en een seksuele levensstijl te bevorderen die tot emotioneel ‘welbevinden’ leidt. Naast een hulpverleningstraject met de hulpvrager zijn er begeleidingsgesprekken met de partner mogelijk.

In onze benadering ligt de aandacht op:

  • Herkennen en erkennen van de seksverslaving.
  • Inzicht in de factoren die verslaving in stand houden.
  • Ombuigen van destructieve patronen (en de gevolgen hiervan) in een gezonde en constructieve leefstijl in denken, voelen en gedrag.
  • Je meer leren verbinden met jezelf en in relaties met (belangrijke) anderen.

REBIND heeft een aantal speerpunten in het bieden van hulp:

  • Door voorlichting en onderwijs voorkomen dat seksuele problematiek uitgroeit tot moeilijk te doorbreken patronen.
  • Aanbieden van een laagdrempelige en veilige (digitale) leeromgeving waarin mensen die worstelen met seksverslaving, inzicht verwerven in hun problematiek en ondersteund worden in de aanpak hiervan (o.a. e-consult).
  • Aanbieden van ambulante hulp en ondersteuning die aansluit op de specifieke hulpvraag.

Visie

Hieronder geven we in het kort aan wat onze visie is op seksualiteit en seksverslaving.

Seksualiteit

De kracht van seksuele gevoelens maakt ons kwetsbaar voor verkeerd gebruik van seksualiteit. Daardoor kan de eigen (psychische) gezondheid of die van een ander worden geschaad en kunnen relaties kapotgaan. Voorbeelden van seksuele activiteiten die nadelig kunnen zijn, zijn het gebruik van pornografie, kortstondige seksuele affaires die gericht zijn op het bevredigen van eigen lusten, en prostitueebezoek. De schade kan zich voordoen op verschillende levensgebieden, zoals je zelfvertrouwen, relaties, dagelijks werk en financiën.

Seksverslaving

In de wetenschappelijke literatuur wordt als het gaat om verslaving veelal gesproken van afhankelijkheid, bijvoorbeeld van alcohol of drugs. Er zijn criteria opgesteld om te bepalen wanneer we van afhankelijkheid spreken. Behalve afhankelijkheid van een middel komt ook afhankelijkheid voor van bepaalde gedragingen en gewoontes, zoals gokken, internet of seks.

Een belangrijk kenmerk van seksverslaving is dat de persoon geen controle meer heeft over zijn gedrag. Hij probeert te stoppen met zijn gedrag, maar dit lukt niet – ongeacht de hoge risico’s die aan het gedrag zijn verbonden. De sterke negatieve gevoelens die dit oproept, zijn veelal aanleiding om opnieuw de kick van seksuele prikkeling te zoeken. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel en worden door gewenning steeds sterkere prikkels gezocht.

Lichamelijk én psychisch

De mens functioneert als een bio-psychisch-sociaal wezen. Mensen met een seksverslaving ervaren vaak dat hun lichaam behoefte heeft aan ontlading. Bij seksuele prikkeling van de zintuigen worden chemische processen in gang gezet waardoor seksuele opwinding optreedt. De stoffen die bij het orgasme vrijkomen in de hersenen (neurotransmitters) geven een prettig gevoel.

Als iemand veel aan seks denkt, kunnen die stoffen ook vrijkomen zonder dat eerst een zintuiglijke prikkeling nodig is. Dat geldt ook als iemand aan voorwerpen die op zich geen enkele seksuele betekenis hebben toch een seksueel gevoel toekent, zodat bijvoorbeeld de computer geassocieerd wordt met seks. Emoties, zoals verdriet of irritatie, kunnen de behoefte aan sterke, afleidende prikkels aanwakkeren. Daardoor kan een ‘kortsluiting’ ontstaan met seksualiteit.

Ontstaan

Waarom wordt de een wel en de ander niet verslaafd?
Het antwoord op deze vraag is complex. Duidelijk is dat er verschillende factoren meespelen.

Biologische ontstaansfactoren

Mensen zitten heel verschillend in elkaar. Er zijn eigenschappen die in je genen zitten: de een heeft veel temperament, de ander minder. De een kan zichzelf gemakkelijk discipline opleggen, voor de ander is dat echt moeilijk. De een is introvert van aard, de ander is sterk gericht op contact met medemensen. Mensen kunnen moeite hebben met het aangaan van intimiteit en daarom vluchten in schijnintimiteit. Soms heeft dit te maken met een achterliggende persoonlijkheidsproblematiek. Heeft iemand zich als kind veilig kunnen hechten aan zijn ouders? Werkt onzekerheid of angst uit de kindertijd nog door in de volwassen leeftijd?

Sociaal-culturele ontstaansfactoren

Mensen leven in verschillende omstandigheden. Sommigen worden dagelijks heel sterk geconfronteerd met seksuele prikkels, voor anderen is dat minder het geval. Over het algemeen geldt dat onze samenleving in sterke mate geseksualiseerd is, waardoor het vermijden van een confrontatie met verwrongen seksualiteit niet (meer) mogelijk is.

Al deze factoren werken (vaak jarenlang) onderling op elkaar in. Toch is in de eerste plaats de verslaafde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.

REBIND

REBIND wil je graag helpen om een structurele verandering aan te brengen in patronen van beschadigende seksualiteit.
Seksverslaafden schamen zich vaak, waardoor het probleem geheim blijft. Een eerste stap kan dan doorbreking van het isolement zijn. Het bespreken van je probleem binnen een groep van gelijkgestemden kan daarbij behulpzaam zijn. Daarna is het belangrijk bij jezelf en ook samen met anderen je motivatie om te veranderen te onderzoeken.
Stoppen met seksverslaving vergt moed, het vraagt om afscheid nemen van een ‘vriend’ en om het aangaan van confrontatie met moeite en pijn. In de behandeling bij REBIND wordt veel aandacht besteed aan de persoonlijke motivatie, maar ook aan inzicht in ontstaansmechanismen. Daarbij is het jezelf kennen en je eigen levensgeschiedenis begrijpen een belangrijk onderdeel.
Aanvullend wordt aandacht besteed aan de vraag welke instrumenten geschikt zijn om het verslavingspatroon te doorbreken en te komen tot een seksualiteitsbeleving die voor jou passend en gezond is.

Christelijke identiteit

De hulp aan mensen die op het terrein van seksualiteit zijn vastgelopen vraagt om een bestendige verandering. Deze verandering is meer dan een gedragsverandering en komt van binnenuit, op een diepe en krachtige manier tot stand.

Iets in jou nodigt je uit om in vrijheid te leven en tot groei te komen. Dat iets gaat over de uitnodiging tot meer leven en liefde. Het is iets wat je overkomt als genade, een geschenk van God (Ignatius van Loyola).

God is de bron van liefde en leven. Jezus is zijn zoon en heeft deze liefde aan ons kenbaar gemaakt. Hij woont in ons door de Heilige Geest, die ons verbindt met deze bron van liefde en leven.
De aanwezigheid van een perspectief geeft hoop en een verlangen tot verandering. Een perspectief is op de toekomst gericht. Wat zijn je waarden waar je in je verdere leven voor wilt gaan? Daarin zal je geloofskeuze en het geheel van overtuigingen, waarden en normen van grote invloed zijn.

Relaties

Wij zijn geschapen om te leven in relatie met andere mensen. Een van de intiemste vormen van relatie is de seksuele gemeenschap. Seksuele omgang tussen twee personen die in liefde op elkaar gericht zijn, verrijkt het leven.
Ons leven staat in relatie tot dat van anderen. Seksueel gedrag kan gevolgen hebben voor de relaties die je hebt. Bij het verlenen van hulp zullen we aandacht schenken aan de partner, het gezin of andere belangrijke relaties van de hulpvrager. De inzet is daarbij om oog te blijven houden voor de mogelijkheid van herstel van de relatie.

Hulpverlening ongeacht levensovertuiging

REBIND is een instelling die hulp biedt vanuit een christelijk perspectief. Veel cliënten die hulp vragen, hebben een christelijke levensbeschouwing of zijn door o.a. opvoeding hiermee in aanraking gekomen. De problematiek van seksverslaving botst voor hen met hun christelijke overtuiging en waarden, die zij graag in therapie bespreekbaar willen maken.
Het karakter van de begeleiding is therapeutisch van aard en legt hierop de nadruk. Geloofsaspecten (spirituele dimensie) kunnen door cliënten worden ingebracht, maar worden niet als therapeutisch middel gehanteerd of op normatieve wijze door de therapeut ingebracht. Er zijn verschillende onderwerpen tijdens de begeleiding die ruimte bieden om op de spirituele dimensie in te gaan.
Hoewel de hulpverleners een christelijke achtergrond hebben bieden zij in principe hulp aan iedereen die zich bij hen aanmeldt, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek

colophone